info@pleinvanvernieuwing.nl       06 57 56 91 67

Lokaal en regionaal samenwerken

Werken en innoveren in samenwerkingsverbanden is dé standaard aan het worden in zorg en welzijn. Zo kunnen we nu en in de toekomst optimaal aan blijven sluiten bij de behoeften van ouderen en mensen met een beperking.

Zo’n samenwerking begint met commitment van betrokken organisaties voor een gezamenlijke vernieuwingsagenda. Daarbij is het belangrijk om bestaande burgerinitiatieven en vertegenwoordigers van de doelgroep te betrekken.

Samenwerken begint met commitment aan hetzelfde doel dat je wilt bereiken.

Vanuit de Taskforce Wonen en Zorg help ik gemeenten en andere partijen een samenwerking te ontwikkelen gericht op oplossingen voor de toekomstige vergrijzingsopgave. Daarbij doorlopen we de onderstaande vijf fasen:

samenwerken

Het verkrijgen van commitment van partijen op een gedeelde visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het maken van een analyse van de gezamenlijke opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn of leefbaarheid

Het vertalen van deze analyse naar ambities, uitgangspunten en keuzes, vastgelegd in een gezamenlijke visie.

Het maken van prestatieafspraken met partijen als basis om tot uitvoering van concrete plannen te komen.

Het initiëren en uitvoeren van initiatieven die inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Ontwikkeling woonzorgconcepten

Nieuwe woonzorgconcepten zijn nodig om een antwoord te bieden op de actuele en toekomstige woonbehoeften van ouderen en mensen met een beperking. De mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen, ook als er intensieve zorg nodig is, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bij de ontwikkeling van een woonzorgconcept gaat het daarom niet alleen om het gebouw. Het gaat ook om de organisatie van de zorg en de relatie met de omgeving. Woonzorgconcepten kunnen bijdragen aan de inclusieve en duurzame samenleving. Ik heb ruime ervaring met de ontwikkeling van woonzorgconcepten voor ouderen. Voor inspirerende procesbegeleiding of projectmanagement kunnen zorgorganisaties, gemeenten of woningcorporaties dan ook bij mij terecht.

Aanvragen subsidies

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor het organiseren van lokale of regionale netwerken en de ontwikkeling van zorginnovaties. Ik kan organisaties helpen met het vinden en aanvragen van de meest passende subsidie(s).

Goed ouder worden begint bij goed wonen in leefbare wijken die uitdagen tot bewegen en tot ontmoeten. Dit voorkomt onnodig beroep op de zorg.